Disclaimer website

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.droneum.nl
De informatie op de website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. KWAN Leisure Products / KWAN Leisure BV wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden waar mogelijk door ons naar verwezen wordt.

Informatie gebruiken
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie, berusten bij KWAN Leisure Products / KWAN Leisure BV. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van KWAN Leisure products / KWAN Leisure BV.

Wijzigingen
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op de website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Algemene voorwaarden

Kwan Leisure Products

KWAN Leisure Products is een dochter onderneming van KWAN Leisure BV

Definities
KWAN Leisure Products
KWAN Leisure Products dochteronderneming van KWAN Leisure BV, gevestigd te Doorn, 3941 BP, Oude Rijksstraatweg 15.

Opdrachtgever
Degene die rechtstreeks of door tussenkomst van een derde een overeenkomst van opdracht strekkend tot het door KWAN Leisure Products verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, is aangegaan met KWAN Leisure Products.

Opdracht
De schriftelijk vastgelegde overeenkomst, waarin KWAN Leisure Products zich verbindt jegens opdrachtgever de in de schriftelijke vastlegging van de overeenkomst gedefinieerde werkzaamheden te verrichten.

Medewerker
De natuurlijke rechtspersonen welke namens KWAN Leisure Products belast zijn met de uitvoering van de opdracht. Hieronder worden verstaan zowel zij die op basis van een dienstverband bij KWAN Leisure Products/KWAN Leisure BV werkzaam zijn, als de derde(n) welke door KWAN Leisure Products wordt(en) ingeschakeld.

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen KWAN Leisure Products en opdrachtgevers, tenzij partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Voor congressen en studiereizen hanteert KWAN Leisure Products aparte voorwaarden.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Grondslag offertes
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever, voor zover mogelijk schriftelijk, is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie verstrekt voor het uitvoeren van de werkzaamheden. KWAN Leisure Products zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd. Offertes en aanbiedingen gelden niet indien de opdrachtgever kan begrijpen dat er redelijkerwijs sprake is van een kennelijke vergissing of verschrijving.

3. Geldigheid offerte
Een door KWAN Leisure Products gedane aanbieding of offerte is maximaal één maand van kracht na de op de offerte vermelde datum.

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door KWAN Leisure Products geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. Vertrouwelijkheid
KWAN Leisure Products is met betrekking tot de gegevens en informatie die in het kader van een opdracht aan haar worden verstrekt, tot geheimhouding verplicht. Zonder toestemming van de opdrachtgever verstrekt KWAN Leisure Products deze gegevens en informatie niet aan derden. De opdrachtgever zal zonder toestemming van KWAN Leisure Products aan derden geen mededeling doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

6. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, rapportages, nota’s, adviezen en dergelijke die zijn gebruikt voor de werkzaamheden of het resultaat zijn van de werkzaamheden, zijn en blijven eigendom van KWAN Leisure Products. Openbaarmaking kan alleen naar verkregen schriftelijke toestemming van KWAN Leisure Products.

7. Wijziging team
KWAN Leisure Products kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het team dat de opdracht uitvoert wijzigen. De wijziging mag de kwaliteit van de verrichten werkzaamheden niet verminderen noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden.

8. Tarieven en kosten
Voor werkzaamheden brengt KWAN Leisure Products een uurtarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van internationale reis- en verblijfkosten, accommodatiekosten, materialen en BTW. Deze kosten worden apart in rekening gebracht.
Tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen staan in de offerte aangegeven. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die KWAN Leisure Products noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kosten, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in een offerte anders is aangegeven.

9. Betalingsvoorwaarden
Betalingsvoorwaarden staan gespecificeerd in de offerte. KWAN Leisure Products hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
De opdracht wordt afgesloten met toezending van de eindafrekening.
Bezwaren betreffende de factuur dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van redenen kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de facturen onherroepelijk zullen zijn goedgekeurd.

10. Aansprakelijkheid
KWAN Leisure Products is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat KWAN Leisure Products voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Aansprakelijkheid van KWAN Leisure Products of individuele personeelsleden van KWAN Leisure Products voor gevolgschade, vermogenschade of andere indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verloren.

11. Wijziging opdrachtspecificaties
Indien omstandigheden leiden tot wijzigingen in de opdrachtspecificaties, zal KWAN Leisure Products hiervan terstond schriftelijk mededeling doen en in goed overleg naar een oplossing zoeken. Wanneer als gevolg van gewijzigde omstandigheden de opdracht niet meer naar behoren kan worden uitgevoerd binnen het overeengekomen budget, zal KWAN Leisure Products dit terstond schriftelijk aan de opdrachtgever mededelen met vermelding met de noodzakelijk geachte overschrijding en de oorzaken die tot deze overschrijding zullen leiden.

12. Faillissement of surséance
Zowel KWAN Leisure Products als de opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever direct opeisbaar zijn.
Alle kosten van inning, daaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleent, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten bedraagt: 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze kleiner dan of gelijk is aan € 1.500,= en 15% van de verschuldigde hoofdsom indien deze groter is dan € 1.500,=. Deze kosten zullen, zodra door KWAN Leisure Products rechtsbijstand is ingeroepen respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn. Het vorenstaande laat onverlet het recht van KWAN Leisure Products om hogere kosten in rekening te brengen indien wat op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

13. Tussentijdse beëindiging
Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt dat de werkzaamheden niet het gewenste effect hebben en gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.
Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft het bureau vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.
KWAN Leisure Products kan de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van KWAN Leisure Products onttrekken en het bureau niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van KWAN Leisure Products kan worden gevergd. Bij beëindiging van lopende werkzaamheden heeft KWAN Leisure Products recht op vergoeding van tot dan toe verrichte werkzaamheden. Onder voorbehoud worden aan de opdrachtgever de resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

14. Geschillenregeling
Geschillen zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het gebied waar KWAN Leisure Products is gevestigd.

15. Toepasselijk recht
Op overeenkomsten tussen KWAN Leisure Products en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16. Toepasselijkheid
Indien KWAN Leisure Products namens of voor de opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van de opdrachtgever, is de opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomst met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart KWAN Leisure Products voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze bepaling door opdrachtgever.

17. Overmacht
Indien KWAN Leisure Products als gevolg van overmacht niet geheel of gedeeltelijk tijdig haar verplichtingen uit de opdracht kan nakomen, heeft zij het recht om naar keuze de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel van de opdracht geheel af te zien, zulks al naar gelang de omstandigheden. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is de opdrachtgever niet gerechtigd tot schadevergoeding.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid die is ontstaan buiten de wil en toedoen van KWAN Leisure Products, welke van dien aard is dat geheel of gedeeltelijk naleving van de opdracht redelijkerwijs niet van KWAN Leisure Products kan worden verlangd.
Ziekte, ongeval of overlijden van een medewerker van KWAN Leisure Products geldt als overmacht voor KWAN Leisure Products.
In gevallen van overmacht is KWAN Leisure Products verplicht om met inachtneming van regels van goede trouw, met de opdrachtgever te overleggen over het nemen van maatregelen om de schade voor betrokken partijen te beperken.

18. Privacybeleid
KWAN Leisure respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website.

Onze website biedt op verschillende plaatsen mogelijkheden tot interactie in de vorm van een contactaanvraag. Deze door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.
Uw gegevens worden zonder toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is voor het doel waarvoor u die gegevens hebt verstrekt.

U heeft het recht om de informatie die wij van u hebben op te vragen en (indien nodig) aan te passen.
U kunt daarvoor contact met ons opnemen via het e-mailadres info@localhost

TOP